CRank: 5Score: 100
Joined 30 Nov 2019 ( 415d ago )
Last seen 415d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (346d left)
Contact https://dulichkhatvongviet....

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Công ty du l?ch Khát V?ng Vi?t là nhà t? ch?c tour du l?ch trong và ngoài nu?c chuyên nghi?p du?c du khách c?c k? yêu m?n và tin tu?ng. Ð?i ngu nhân viên tr? trung, nang d?ng, nhi?t tình luôn h?t mình vì khách hàng dã khi?n công ty du l?ch Khát V?ng Vi?t chi?m tr?n du?c ni?m tin yêu c?a khách hàng và d?i tác