Top
10°

Charon Is Your Buddy In Shin Megami Tensei IV

Famitsu also says demon designer Kazuma Kaneko worked on the scenario for Shin Megami Tensei IV.

Read Full Story >>
siliconera.com