Try our new beta!Click here
HakoSekai All Stories  
10°

XBLIG Thursday: Trapping the Noiz... HakoSekai | DIYGamer.com

1956d ago - HakoSekai is an odd puzzle-esque type game that has you using traps to transform various "Noiz" m... | Xbox 360
1 story found

HakoSekai

Average Score - Reviews(0)